Повернутися

Зміст вісника ОНУ. Том 25. Випуск 6(85). 2020 р.Економіка
ТИТУЛЬНА СТОРІНКА  
ЗМІСТ  
Розділ I. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  
Петрушко А. В. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1
Шевченко Л. В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЇ» 6
Розділ II. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ  
Богородицька Г. Є., Войтов С. Г., Тур К. М. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ 11
Дубєй Ю. В. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 16
Небаба Н. О. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 21
Поліщук О. Т. СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 27
Самойленко А. О. ГЛОБАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 33
Розділ III. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ  
Барна М. Ю., Рущишин Н. М. ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 38
Горняк О. В., Стемблер Д. В., Черкез С. І. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ПАНДЕМІЯ ЯК СУЧАСНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 44
Єгорова-Гудкова Т. І., Шепітко Г. І. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВАРІАНТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ 51
Ломачинська І. А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 56
Мумладзе А. О. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 62
Решетняк О. І., Лободін Р. О. КЛАСТЕРИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ: МОДЕЛІ ПОТРІЙНОЇ, ЧОТИРИЛАНКОВОЇ ТА П’ЯТИЛАНКОВОЇ СПІРАЛІ 69
Рогачевський О. П. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 75
Розділ IV. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
Аносова О. С. МЕТОДИЧНЕ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 80
Ареф’єва О. В., Полоус О. В. ІНОВІНГ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ КОМПЕТЕНТНІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 86
Бабчинська О. І. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 92
Балацька Н. Ю. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 97
Богачик С. В. УМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 101
Волощук В. Р. ТРЕНДОВИЙ І ЦІЛЬОВИЙ СЦЕНАРІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 108
Горященко Ю. Г. ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЯК СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАРТАПІВ 113
Дашевська Т. Ш., Косюга В. В. МАРКЕТИНГОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 117
Дейнега І. О., Якубовська Н. В. ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИКІВ КАРТОПЛІ 124
Іванишин О. В. ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 132
Іванченко В. О. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 138
Іпполітова І. Я., Селезньова Г. О. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД 143
Кузьмін О. Є., Терлецька В. О. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 149
Папіж Ю. С., Юденко В. В. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ) 154
Пармаклі Д. М., Деркач Т. В., Бахчиванжи Л. А. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКУ У БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 158
Пивоварова І. М. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ 166
Субота М. В., Соловій С. Б., Лояк Л. М. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 171
Хіміч О. В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 176
Розділ V. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА  
Лю Дзеюй МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ ТЕРИТОРІЙ 181
Маляр Е. М., Салюк-Кравченко О. О. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ В МЕЖАХ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ 185
Приймак Н. С., Бадіца А. В., Маловичко С. В. СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНУ 194
Бухаріна Л. М., Чуріканова О. Ю. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ 200
Розділ VI. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА  
Дмитришин М. В., Фурса Т. П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 208
Наумова М. А. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 216
Якимова Н. С. ПІДХОДИ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ 222
Розділ VII. ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ  
Бутурлакіна Т. О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ У ПОСТ-COVID 227
Возняк Г. В., Пелехатий А. О., Коваль В. М. ДОСТАТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ГРОМАД УКРАЇНИ 233
Мельник В. М., Щур Р. І., Житар М. О. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТАРИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ 239
Розділ VIII. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ  
Гринь В. П. РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДХОДУ 245
Кірсанова В. В., Ковальова О. М. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ 252
Черешневий О. І. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БЮДЖЕТНІЙ УСТАНОВІ 260
Розділ IX. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ  
Дзюбановська Н. В., Гураль І. В., Сенів Г. В. ОЦІНКА СТРУКТУРИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ 265
НАШІ АВТОРИ 274