Приклад оформлення статті

 

Оголошується набір наукових статей до фахового наукового журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка». Том 29 Випуск 3 (101) 2024.

«Вісник Одеського національного університету. Економіка» входить до Переліку наукових фахових видань України, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року № 455.

На підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1), «Вісник Одеського національного університету. Економіка» було включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

Для публікації статті у науковому журналі «Вісник Одеського національного університету. Економіка» необхідно підготувати текст статті в електронній формі. Файл зі статтею, а також усі необхідні документи слід надіслати до редколегії тільки електронною поштою. До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (студентів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Одноосібні статті студентів редакцією не приймаються. Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Представлена автором стаття повинна являти собою продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписування праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов'язкове посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування Вашої статті необхідно до 16 серпня (включно) виконати такі дії:

1) заповнити електронну довідку про автора;

2) надіслати статтю на електронну адресу  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Увага! У темі листа необхідно обов'язково вказати шифр журналу 2304.

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску:

3) обов'язково необхідно надіслати квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Вартість публікації становить 1100 гривень (12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 4 жовтня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 18 жовтня 2024 р.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Обсяг статті має бути обсягом не менше ніж 12 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел, список джерел References.
  -          поля верхні та нижні, ліві і праві – 2,0 см;
  -          міжрядковий інтервал – 1,5;
  -          шрифт «Times New Roman» – 14;
  -          абзацний відступ – 0,5 см. (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
  -          текст вирівнюється по ширині.
 2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].
 3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (приклад оформлення)).
 4. Список джерел References (у якому інформація українською/російською мовою має бути представлена за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку використаних джерел). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations) (приклад оформлення).

СТРУКТУРА СТАТТІ

 1. Загальні вимоги:
  Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:
  -          постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
  -          аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
  -          виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
  -          формулювання цілей статті (постановка завдання), ціль не повинна дублювати назви статті;
  -          виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  -          висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
 2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
 3. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).
 4. Стаття повинна містити назву статті, анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотації українською мовою повинен становити не менше ніж 700 знаків, англійською мовою – 1800 знаків. Кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

  Мова публікацій: українська, англійська.

  Стаття повинна мати такі структурні елементи:
  -          індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
  -          тематичний розділ журналу;
  -          прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання та назва статті – українською та англійською мовами (не більше 3-х авторів);
  -          текст статті;
  -          список використаних джерел;
  -          список References.

   

  Тематичні розділи журналу:

  1. Економіка.
  2. Облік і оподаткування.
  3. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок.
  4. Менеджмент.
  5. Маркетинг.
  6. Підприємництво та торгівля.
  7. Міжнародні економічні відносини.

   

  Процеси рецензування статей:
  1. Стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

   

  2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог). Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:

  • Рекомендована публікація без редагування.
  • Рекомендоване доопрацювання.
  • Не рекомендовано до публікації.
  • Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).

   

  Типова форма рецензування статей